Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje:

Provozovatel internetového obchodu a prodávající: BONUS HK s.r.o.

Sídlo společnosti: třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové

IČO: 47675551

DIČ: CZ47675551

Zapsána: v OR u KS v HK v oddíl C vložka 5728

Webové stránky: www.bonus-hk.cz 

E-mail:bonushk@obalycr.cz

Telefonní kontakt: +420 495 523 201


1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.bonus-hk.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím BONUS HK s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

1.2. Kupní smlouvou (dále v textu též jen jako „smlouva“) se rozumí závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

1.3. Je-li kupující spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

1.4. Je-li kupujícím právnická osoba, která kupní smlouvu neuzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou činností, řídí se vztahy Občanským zákoníkem s výjimkou ustanovení o spotřebitelských smlouvách (§ 1810 - 1840 OZ).

1.5. Je-li kupujícím podnikatel, který uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, řídí se vztahy založené kupní smlouvou Občanským zákoníkem, s výjimkou ustanovení o spotřebitelských smlouvách (§ 1810-1840 OZ) a ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§2158-2174 OZ).

1.6. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

1.7. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.bonus-hk.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.8. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva (objednávka + její potvrzení) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.bonus-hk.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

1.9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 

2. Sdělení kupujícímu – spotřebiteli před uzavřením smlouvy a proces uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávají s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy sděluje jasně a srozumitelně kupujícímu – spotřebiteli že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku;

b) požaduje úhradu kupní ceny včetně všech daní, poplatků a nákladů na dodání před převzetím zboží od prodávajícího; povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká případů kupních smluv uvedených dále a specifických požadavků kupujícího výslovně sjednaných s kupujícím;

c) prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, nebo jejichž předmětem je opakované plnění;

d) ceny zboží jsou na webu prodávajícího uváděny bez příslušných daní a souvisejících poplatků; náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny;

e) kupující – spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; podrobné poučení o právu odstoupit od smlouvy je uvedeno v bodě 5. těchto obchodních podmínek;

f) kupující – spotřebitel nese při odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu;

g) v případě, že kupující – spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně u prodávajícího, popř. se může se svou stížností obrátit na orgán dohledu, tj. Českou obchodní inspekci.

2.2. Na stránkách internetového obchodu naleznete prezentaci zboží, které je možné objednat, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku bez příslušných daní a souvisejících poplatků. K ceně zboží a k nákladům na dopravu bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálních právních předpisů. Prezentace zboží není nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 OZ. Prezentace zboží, včetně cen tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Minimální kupní cena objednávaného zboží musí činit 500,- Kč bez nákladů na balení a dopravu zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.4. Po obdržení objednávky prodávající informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.6. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1.1.2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku/ odstoupit od smlouvy nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena výrobce zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
 

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Cena zboží je uvedena bez příslušných daní a souvisejících poplatků. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

3.2. Platební podmínkou je platba kupní ceny nejpozději při předání zboží kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši 100 % hodnoty objednávky V takovém případě je prodávajícím vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

3.3. Prodávající umožňuje tyto způsoby platby kupní ceny:

a) platba v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího;

b) platba v hotovosti při převzetí zboží od přepravce při odeslání zboží na dobírku;

c) platba předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího;

d) on-line platba platební bránou společnosti ComGate Payments,a.s., možnost platby platební kartou, bankovním převodem, více informací na: ComGate Payments, a.s. ; možnost odložené platby prostřednictvím společnosti ComGate Payments,a.s. 

3.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na balení a dodání jsou uvedeny pro jednotlivé způsoby dodání zboží na stránkách internetového obchodu a kupující zvolením způsobu dodání v objednávce výslovně souhlasí s takto sjednanou výší nákladů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle kupujícímu v tištěné nebo elektronické podobě.

4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 3 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Při dodávkách do zahraničí je dodací lhůta delší, a to v závislosti na místě dodání. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

4.2. Nesjedná-li si kupující osobní odběr zboží, dodává prodávající zboží prostřednictvím přepravce PPL CZ s.r.o. nebo Česká pošta a.s. Kupující výslovně souhlasí s tím, že prodávající sdělí přepravci údaje nezbytné k předání zboží, a to včetně telefonního kontaktu.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.
 

5. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem

5.1. Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.2. Lhůta je zachována, je-li odstoupení odesláno prodávajícímu před jejím uplynutím.

5.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel informovat písemně prodávajícího (dopisem, faxem, e-mailem) pokud možno s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy kupující zašle na adresu prodávajícího BONUS HK s.r.o., třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové, nebo na adresu elektronické pošty bonushk@obalycr.cz.

5.4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží prodávajícímu, a to předáním v sídle prodávajícího nebo odesláním na adresu sídla. Lhůta je zachována, je-li zboží odesláno před jejím uplynutím. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to i v tom případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání. Jestliže však kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, jako při uzavření kupní smlouvy, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

5.7. Prodávající vrátí platbu až poté, co mu kupující – spotřebitel vracené zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu.

5.8. Právo na odstoupení od smlouvy kupující – spotřebitel nemá v případech stanovených ustanovením § 1837 OZ.
 

6. Práva z vadného plnění

Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a způsob vyřizování reklamací jsou uvedeny v samostatném dokumentu zveřejněném na webových stránkách internetového obchodu. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a reklamační řád internetového obchodu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“)., ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Prodávájící informuje kupujícího, že v souvislosti s realizací obchodu provádí zpracování osobních údajů kupujícího, a to v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (Dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje jsou zpracovány po nezbytně nutnou dobu, pouze za účelem řádného plnění smluvních povinností prodávajícího.

7.3. Udělí-li k tomu kupující výslovný souhlas, bude prodávající zpracovávat jeho osobní údaje v podobě záznamu v databázi zákazníků, a to za účelem možné budoucí nabídky dalších dodávek zboží, pro operativnější vyřízení budoucích objednávek, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Údaje o činnosti i o nákupech kupujícího (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Výjimkou je sdělení údajů nezbytných k dodání zboží sjednanému přepravci. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího o vysvětlení;

b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

7.9. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na bonushk@obalycr.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

7.10. Prodávající na žádost kupujícího provede výmaz jehoosobních údajů ze své databáze zálazníků. Kupující má právo požádat o doplnění či opravu svých osobních údajů a je rovněž oprávněn vznést u prodávajícího ke zpracování osobních údajů námitku.
 

8. Informace o mimosoudním řešení sporu

8.1. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z kupní smlouvy uzavřené při nákupu v internetovém obchodě www.bonus-hk.cz. Subjektem příslušným k řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.2. Postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je upraven v ust. §20d – 20m zákona o ochraně spotřebitele.
 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Je-li některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

BONUS HK s.r.o.