Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a reklamační řád internetového obchodu

Základní údaje:

Provozovatel internetového obchodu a prodávající: BONUS HK s.r.o.

Sídlo společnosti: třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové

IČO: 47675551

DIČ: CZ47675551

Zapsána: v OR u KS v HK v oddíl C vložka 5728

Webové stránky: www.bonus-hk.cz 

E-mail: bonushk@obalycr.cz

Telefonní kontakt: +420 495 523 201
 

1. Práva z vadného plnění, jejich uplatnění a vyřízení reklamace

Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat tento reklamační řád obsahující podmínky odpovědnosti za poskytnutí vadného plnění. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným postupem nebude moci případně vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady dodaného zboží se v případě kupujícího – podnikatele uzavírajícího kupní smlouvu v souvislosti s jeho podnikatelskou činností (tj. právnické osoby, popř. fyzické osoby kupující na IČ) řídí ustanoveními § 1914-1925 a § 2099-2112 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady dodaného zboží se v případě kupujícího – spotřebitele a kupujícího – nepodnikající právnické osoby řídí zejména ustanoveními § 1914-1925, § 2099-2112 a § 2161- 2174 OZ.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že jakost, užitné vlastnosti, množství a provedení odpovídají smlouvě, popřípadě že jakost, provedení a užitné vlastnosti zboží jsou vhodné pro účel patrný ze smlouvy, popř. pro obvyklý účel. Dále, že jakost a provedení zboží odpovídá smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení sjednána dle vzorku nebo předlohy.

Prodávající odpovídá za vadu, kterou má dodané zboží v okamžiku jeho převzetí kupujícím.

Představuje-livadné plnění podstatné porušení smlouvy, má kupující tato práva:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Neoznámil-li kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí dodaného zboží.

Pro smlouvy, které byly uzavřeny mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem nebo kupujícím – nepodnikající právnickou osobou, dále platí tato ustanovení o právech z vadného plnění:

a) prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží má při převzetí kupujícím vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; dále že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; dále že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a konečně že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů;

b) projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí;

c) kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;

d) lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to možné, má právo požadovat dodání nové věci, a pokud se vada týká jen součásti, může požadovat pouze výměnu součásti. Není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy;

e) Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti, případně právo na odstoupení od smlouvy, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud zboží nemůže řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;

f) Neuplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, výměnu součásti nebo opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Právo na slevu má i v případě, kdy prodávající nemůže dodat novu věc bez vad, provést výměnu součásti nebo opravu věci a v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době;

g) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace provedená kupujícím – spotřebitelem, bude vyřízena včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamace, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení kupující požaduje. Dále prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). Toto ujednání se nevztahuje na kupujícího – podnikatele. V případě zjevně neoprávněné reklamace, nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

BONUS HK s.r.o.